Områdebestyrelsen

Herunder kan du læse styrelsesvedtægten for Næstved Kommunes dagtilbud. I styrelsesvedtægten er der blandt andet beskrevet hvad henholdsvis bestyrelsen og forældrerådet tager sig af.


Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde

§ 1 Lovgrundlag, mål og rammer

Styrelsesvedtægten er gældende for områdebestyrelser, forældreråd og forældrenævn i Næstved Kommunes kommunale daginstitutioner for børn i alderen 0 år til start i førskoleordninger, oprettet efter Dagtilbudsloven.

Det bærende princip for forældreindflydelsen er, at den harmonerer med ledelsesstrukturen og opgaveløsningen. Opgaveløsningen, ledelsesniveauet og forældreindflydelsen skal matche hinanden.

Vedtægten refererer til bestemmelserne i Dagtilbudslovens §§ 14-16.

Benævnelsen områdeinstitution dækker over alle institutioner i et område. Enhed dækker over de enkelte institutioner (herunder tidligere sammenlagte, men fysisk adskilte institutioner) og afdeling bruges til benævnelse af det enkelte hus ved enheder der er fysisk adskilte.

Stk. 2

Byrådets mål for pasning er de visioner, mål/delmål samt resultatkrav som til en hver tid er gældende og vedtaget af Byrådet.

I Dagtilbudslovens, kapitel 2, er der i §§ 7-12 beskrevet formål for dagtilbud og rammer for arbejdet med pædagogiske læreplaner, sprogvurdering, børnemiljøet m.v., som ligeledes er gældende Næstved Kommunes rammer for områdebestyrelsens arbejde er en økonomisk decentralisering. Rammerne for økonomisk decentralisering er beskrevet i reglerne for Næstved Kommunes selvforvaltning.

§ 2 Sammensætning af områdebestyrelse, forældreråd og forældrenævn

Områdebestyrelse

Områdebestyrelsen består af forældre- og medarbejderrepræsentanter og sammensættes så forældrerepræsentanterne altid udgør et flertal. Alle valgte medlemmer af områdebestyrelsen har stemmeret. Områdelederen deltager som sekretær og har ikke stemmeret.

Alle enheder bør være repræsenteret i områdebestyrelsen med én forældrerepræsentant. Ved enheder med afdelinger søges valgt en repræsentant i hver afdeling.

Personalet repræsenteres i områdebestyrelsen med 2-3 repræsentanter. MED-udvalget beslutter, på hvilken måde der ved valget skal sikres repræsentativitet i forhold til de personalegrupper, der er ansat i områdeinstitutionen.

Af hensyn til eventuelle afstemninger skal den samlede område-bestyrelse have et ulige antal medlemmer.

Udover bestyrelsens medlemmer skal der vælges suppleanter for henholdsvis forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. Antallet af valgte suppleanter må maksimum svare til antallet af valgte medlemmer.

En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder.

Stk. 2

Forældreråd

Der oprettes et forældreråd i alle enheder bestående af forældre valgt i de enkelte enheder og max. 1 medarbejderrepræsentant. Antallet af forældrerepræsentanter besluttet i de enkelte enheder, dog anbefales minimum 3. Ved fysisk adskilt, men sammenlagte enheder søges valgt forældrerepræsentanter fra hvert hus, der kan her deltage 1 medarbejderrepræsentant fra hvert hus.

Stk. 3

Det er muligt at være repræsentant i både områdebestyrelse og forældreråd samtidig.

Stk. 4

Forældrenævn

Der oprettes et forældrenævn bestående af 2 forældrerepræsentanter fra hver områdebestyrelse, 2 repræsentanter fra dagplejen samt én repræsentant fra de selvejende daginstitutioner.

§ 3 Valg til områdebestyrelse, forældreråd og forældrenævn

Områdebestyrelsen

Forældrerepræsentanter i bestyrelsen vælges på et forældremøde, for en 2 årig periode.

Mødet afholdes i april kvartal. Første gang dog inden udgangen af januar 2015. Skriftlig indkaldelse til mødet foretages af den siddende bestyrelse med mindst 14 dages varsel. Den siddende bestyrelse beslutter fra hvilken dato valgperioden skal begynde. Første gang dog fra den 1. januar 2015. Valgperioden løber 2 år til nyvalg har fundet sted. Første gang vil valgperioden dog være 1 år for halvdelen og 2 år for den anden halvdel.

Suppleanterne vælges hvert år for et år ad gangen. Der søges valgt en suppleant i hver enhed.

Stk. 2

Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges af og blandt alle

fastansatte medarbejdere i områdeinstitutionen. Valget afholdes inden afholdelse af bestyrelsesvalg.

Valgperioden påbegyndes samtidig med de nyvalgte forældrerepræsentanter. Halvdelen vælges i lige år øvrige i ulige år. Første gang vælges repræsentanterne for 1 år mellem de

personalerepræsentanter der tidligere er valgt i til enkelte institutionsbestyrelser.

Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge de er valgt, det vil sige i forhold til antallet af stemmer.

Stk. 3

Forældreråd

Forældrerepræsentanter til forældreråd vælges for en 2 årig periode på samme

forældremøde som valg til områdebestyrelserne, det er muligt at være repræsentant i både områdebestyrelse og forældreråd samtidig. Valgperioden følger områdebestyrelsernes. Første gang vælges halvdelen for 1 år og halvdelen for 2 år.

Medarbejderrepræsentant vælges for en 2 årig periode på et personalemøde for alle

fastansatte medarbejdere i enheden, bortset fra lederen. Ved flere afdelinger kan vælges 1 medarbejderrepræsentant fra hver afdeling.

Personalemødet afholdes inden forældremødet, således at personalerepræsentanten/-erne er valgt inden forældremødet, hvor forældrerepræsentanterne vælges. Valgperioden påbegyndes samtidig med de nyvalgte forældrerepræsentanter.

Suppleant vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 4

Forældrenævn

Repræsentanter til forældrenævnet vælges for en 2 årig periode. Valget foretages blandt forældrene på 1. bestyrelsesmøde. Første gang vælges en repræsentant for 1 år og 1 repræsentant for 2 år.

Der vælges én suppleant for 1 år ad gangen.

§4 Valgbarhed og valgret

Områdebestyrelse/forældreråd

Forældre med børn i enhederne i de enkelte områder, samt personer der varetager den faktiske omsorg for barnet er valgbare og har valgret vedr. forældrerepræsentanter i områdebestyrelse/forældreråd. Ansatte, der har børn området/enheden har valgret, men er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

Stemmeafgivelsen sker skriftligt, og ved afstemning kan der gives én stemme pr. indskrevet barn i enheden. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Der stemmes på lige så mange personer, som der skal vælges, og på stemmesedlen må den enkelte kandidat kun påføres en gang.

Fastansatte medarbejdere i enhederne i de enkelte områder er valgbare og har valgret vedrørende medarbejderrepræsentanterne i områdebestyrelserne/forældrerådene.

Valg til områdebestyrelsen/forældrerådet sker ved simpelt stemmeflertal, det vil sige valgt er den/de personer med flest stemmer og de følgende som suppleanter. I tilfælde afstemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til områdebestyrelsen/forældrerådet, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Er der fortsat stemmelighed efter omvalg foretages lodtrækning.

Stk. 2

Forældrenævn

Forældre valgt til de 4 områdebestyrelser samt dagplejens bestyrelse er valgbare til Forældrenævnet.

§5 Udtræden af områdebestyrelse, forældreråd og forældrenævn

Et forældrevalgt medlem af områdebestyrelse, forældreråd og forældrenævn kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen, og skal udtræde senest når barnet ophører i dagtilbuddet, hvoreftersuppleanten indtræder.

En medarbejderrepræsentant i områdebestyrelse eller forældreråd udtræder fra det tidspunkt, hvor medarbejderen har afleveret eller modtaget sin opsigelse, hvorefter suppleanten indtræder.

§6 Konstituering

Områdebestyrelsen

Områdebestyrelsen konstitueres på det førstkommende møde efter nyvalg. Områdelederen indkalder til det konstituerende møde, der afholdes senest 14. dage efter valget.

Hvis valget af repræsentanter til områdebestyrelsen foregår på forskellige dage i de forskellige enheder i området, indkalder områdelederen til det konstituerende møde, så det afholdes senest 14. dage efter, den sidste enhed har afholdt valg.

Formand og næstformand vælges af og blandt forældrerepræsentanterne i områdebestyrelsen.

Valget foretages ved simpelt flertal. Områdelederen fungerer som bestyrelsens sekretær og har ikke stemmeret.

På det konstituerende møde vælges forældrerepræsentanter til Forældrenævnet.

Forældreråd

Forældrerådet konstitueres på det førstkommende møde efter nyvalg. Den daglige leder indkalder til det konstituerende møde, der afholdes senest 14. dage efter valget.

Formand vælges af og blandt forældrerepræsentanterne i forældrerådet. Valget foretages ved

simpelt flertal. Den daglige leder fungerer som forældrerådets sekretær og har ikke stemmeret.

Stk. 2

Forældrenævnet

Forældrenævnet holder konstituerende møde senest 14. dage efter valget af medlemmer. På mødet konstituerer Forældrenævnet sig ved valg af formand, næstformand og kontakt til pressen. Første gang indkalder Center for Dagtilbud til det konstituerende møde. Forældrenævnet fastlægger på det konstituerende møde en plan for årets møder.

§ 7 Forretningsorden

Byrådet har fastsat en standardforretningsorden (vedlægges) for henholdsvis områdebestyrelse/forældreråd og Forældrenævn. Standardforretningsordenen skal følges med

mindre områdebestyrelse/forældreråd og Forældrenævn udarbejder et alternativ, der skal godkendes i fagudvalget for området.

§8 Opgaver og kompetence for områdebestyrelse, forældreråd og forældrenævn

Områdebestyrelsen

Områdebestyrelsens opgave er, at varetage styrelsen af områdeinstitutionen indenfor rammerne af Dagtilbudsloven og de mål og rammer, som Byrådet har fastsat.

Det er områdebestyrelsens opgave, at fastsætte principper for områdeinstitutionens virksomhed, herunder arbejdet med læreplaner og for anvendelse af institutionens samlede budgetramme. Der vedlægges bilag med eksempler på, hvilke områder områdebestyrelsen kan fastlægge retningslinjer for.

Områdebestyrelsen godkender, efter indstilling fra områdelederen planen for institutionens arbejde det/de kommende år. Det kan være en virksomhedsplan eller lignende.

Frem til udgangen af 2016 gælder dog den godkendte fusionsplanen for området, som rammen for arbejdet med implementering af den nye struktur.

Første gang områdebestyrelsen skal godkende en plan for institutionens arbejde er foråret 2017.

Valgperioden for den siddende områdebestyrelse skal fremgå af planen.

Områdebestyrelsen udarbejder principper, indhold og rammer for arbejdet i forældrerådene.

Herunder hvilken kompetence de enkelte forældreråd har til, at fastsætte eller udmønte lokale politikker, f.eks:

Principper gældende for den konkrete enheds arbejde med pædagogikken

Fastlæggelse af særlige tiltag, relateret til det område enheden tilhører, men som kan

understøtte enhedens særpræg

Principper for anvendelse af enhedens børnerelaterede budget

Organiserer enhedens forældres stillingtagen til tilbud om mad i enheden

Høring vedr. anvendelse af budgetrammen.

Områdebestyrelsen udarbejder principper og rammer for samarbejdet mellem forældreråd og områdebestyrelse.

Områdebestyrelsen skal inddrage og høre det enkelte forældreråd i alle sager, der vedrører forholdene i den enkelte enhed.

Områdebestyrelsen har ret til en redegørelse mindst en gang årligt om enhedernes arbejde.

Redegørelsen skal som minimum indeholde følgende punkter:

Pædagogiske principper

Rammeplan for udmøntningen af de pædagogiske mål og principper, herunder

læreplaner

Mål og plan for forældresamarbejdet

Principper for anvendelse af den afsatte budgetramme

Så længe der arbejdes efter de fastsatte visioner og mål jfr. Fusionsplanen, så forelægges evalueringen for områdebestyrelsen og erstatter ovennævnte redegørelse.

Herudover træffer områdebestyrelsen beslutning om:

Principper for personalesammensætningen

Placering af åbningstiden inden for de af Byrådet godkendte rammer. Alle ændringer af

åbningstiderne skal indsendes til Center for Dagtilbud.

Anvendelse af ikke budgetterede indtægter

Sager som følge af beslutninger, truffet i Byråd, Børne- og skoleudvalg og/eller som

følge af lovændringer

Bestyrelsens medvirken ved ansættelse samt orientering om afsked af personale:

Medvirken og indstilling vedr. ansættelses af områdeleder, daglig leder og personale inden for de godkendte rammer.

Indstillingen sker til Byrådet, eller den som kompetencen måtte være delegeret til.

Hvad angår ansættelsens praktiske gennemførelse (ansættelsesgrupper m.v.) følges de af Næstved Kommune fastsatte regler, dog sikres, at bestyrelse kan deltage i ansættelsesgruppen med max. et forholdsmæssigt antal (f.eks. 2 medarbejdere, 2ledelsesrepræsentanter og 2 bestyrelsesmedlemmer). Bestyrelsen kan overlade pladserne til forældrerådene.

Bestyrelsen kan orienteres om uansøgt afsked af personale (ikke sagens indhold).

Stk. 2

Forældreråd

Forældrerådene inddrages i alle sager, der vedrører forholdene i den konkrete enhed.

Forældrerådenes øvrige opgaver og kompetence fastlægges i principper og rammer i områdebestyrelserne. Herunder hvilken kompetence der er til, at lave lokale politikker.

Forældrerådene kan træffe beslutning om f.eks. forældrearrangementer for huset børn og forældre.

Der samarbejdes med områdebestyrelsen som fastsat i principper af bestyrelsen.

Stk. 3

Forældrenævn

Forældrenævnet er forældre og børns talerør til Næstved Byråd og det politiske udvalg (fagudvalget) der har ansvaret for dagtilbudsområdet. Forældrenævnet er uafhængigt af partipolitik.

Forældrenævnets formål er at arbejde med principielle og generelle problemstillinger for hele dagtilbudsområdet i Næstved Kommune.

Forældrenævnet bidrager til en bred debat om dagtilbuddenes kvalitet og serviceniveau, til gavn for børn, forældre og personale.Forældrenævnet har ingen besluttende myndighed i forhold til områdebestyrelsernes ansvarsområde.

Forældrenævnet er høringsberettiget i forbindelse med forslag til principielle, politiske beslutninger, der berører dele af eller hele dagpasningsområdet. Høringsfristen skal normaltvære mindst 8 uger og må ikke ligge op ad sommerferien.

Budgetforslaget på børnepasningsområdet søges forelagt Forældrenævnet til udtalelse, inden Byrådets 1. behandling af budgettet.

Forældrenævnet holder årligt to møder med (fagudvalget for området). Møderne fastlæges i mødeplanen for Udvalget og søges afholdt i marts og september måned.

En gang årligt søges der afholdt et temamøde med deltagelse af politikere fra fagudvalget. På mødet drøftes aktuelle emner/temaer af almen karakter. Her inviteres områdebestyrelserne og områdelederne.

§9 områdelederens og den daglige leders ansvar og opgaver

Områdelederen har det overordnede ledelsesansvar i forhold til drift, personale og økonomi for alle områdets dagtilbud og er ansvarlig for dagtilbuddenes virksomhed overfor Byrådet.

Det er områdelederens opgave, at iværksætte de fremadrettede processer vedrørende mål, virksomhedsplan, læreplaner, prioriteringer m.v.

Områdelederen:

Sikre områdebestyrelsens godkendelse af virksomhedsplan

Sikre områdebestyrelsens inddragelse i udarbejdelse, evaluering og opfølgning af den

pædagogiske læreplan

Skal fungerer som sekretær for områdebestyrelsen og deltage i bestyrelsesmøder uden

stemmeret. Herunder sikre at punkterne er belyst på en sådan måde, at bestyrelsen har mulighed for at træffe en kvalificeret beslutning på det foreliggende grundlag

Skal i samarbejde med områdebestyrelsesformanden udarbejde dagsorden til

bestyrelsesmøderne, jf. forretningsordenen.

Skal forberede sager og forelægge spørgsmål/punkter for områdebestyrelsen

Skal i samarbejde med de daglige ledere sikre områdebestyrelsens beslutninger føres ud i praksis.

Er Byrådets garanti for, at der ikke udføres ulovlige beslutninger i institutionen


Stk. 2

Daglig leder:

Den daglige leder har det daglige personaleansvar og ansvaret for det daglige pædagogiske arbejde og udviklingen af dette i enheden. Den daglige leder skal realisere målsætninger, læreplaner m.v. med udgangspunkt i områdets fælles mål og er ansvarlig for enhedensvirksomhed over for områdelederen.

Den daglige leder

Er sekretær i forældrerådet og deltager uden stemmeret

Skal sikre at forældrerådenes beslutninger, inden for kompetenceområdet, føres ud i praksis.


Den daglige leder skal i samarbejde med områdelederen sikre at områdebestyrelsens beslutninger føres ud i praksis.


§ 10 Områdebestyrelsens, forældrerådene og forældrenævnets virksomhed.

Der kan kun træffes beslutninger og handles på områdebestyrelsens, forældrerådenes og forældrenævnets vegne i møder. Dog kan der på møde træffes beslutning om, at et eller flere medlemmer kan repræsenterer områdebestyrelsen, forældrerådet eller forældrenævnet og dens synspunkter i forskellige konkrete sammenhænge.

§ 11 Mødevirksomhed

Områdebestyrelsens, forældrerådenes og forældrenævnets møder afholdes for lukkede døre.

De kan indbydes andre til at deltage i møderne uden stemmeret.

Mødevirksomhed i øvrigt henvises til standardforretningsordenen.

§ 12 Tavshedspligt

Områdebestyrelsen, forældrerådene og forældrenævnet er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt.

Efter forvaltningslovens § 27 har den, som virker inden for den offentlige forvaltning tavshedspligt, når der er tale om oplysninger, der efter loven er betegnet som fortrolige, eller det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde oplysningerne for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Brud på tavshedspligt er strafbart jf. straffelovens § 152. Tavshedspligten ophører ikke ved udtræden af områdebestyrelsen, forældrerådene og forældrenævnet.

§ 13 Ændring af styrelsesvedtægten

Denne styrelsesvedtægt er godkendt af Næstved Byråd. Ændring kan kun foretages af Byrådet efter forudgående indhentet udtalelse hos områdebestyrelserne og forældrenævnet.

Byrådet kan ændre styrelsesvedtægten kan ske med 3 måneders varsel.

Ændring med kortere varsel kan ske, hvis områdebestyrelserne, forældrenævnet og Byrådet er enige herom.

§ 14 Ikrafttrædelse

Denne styrelsesvedtægt træder i kraft den 1. januar 2015.

Således godkendt af Næstved Byråd i møde den 16. december 2014

p.b.v.